Pogoji poslovanja

Splošni prodajni pogoji družbe Bevec d.o.o.

Ti Splošni pogoji so objavljeni na spletni strani www.bevec.si in veljajo od 1.11.2021
Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe določil teh Splošnih pogojev.

1. Splošno

1.1. V nadaljevanju navedeni pogoji veljajo za vse naše ponudbe in vsako prodajo oziroma dobavo blaga ali storitev družbe Bevec d.o.o.
1.2. Kupčevi ali katerekoli drugačni pogoji od splošnih prodajnih pogojev veljajo le, če so bili s strani družbe Bevec d.o.o. pisno potrjeni.
1.3. Ustni dogovori veljajo le, če so bili s strani družbe Bevec d.o.o. pisno potrjeni. Kot pisno potrjeni veljajo tudi naša potrdila poslana po elektronski pošti.
1.4. Potrjeni dogovor o odstopanju posamezne točke od točke iz splošnih prodajnih pogojev družbe Bevec d.o.o.ne vpliva na veljavnost ostalih točk oziroma določil teh pogojev.
1.5. Kupec oziroma naročnik ob izstavitvi naročila sprejme in prizna splošne prodajne pogoje družbe Bevec d.o.o.

2.Ponudbe, naročila

2.1.Naše ponudbe so neobvezujoče. Kupčevo naročilo je za nas obvezujoče po naši pisni potrditvi.
2.2. Izdaja predračuna: obveznosti podjetja Bevec d.o.o. pričnejo teči z dnevom plačila zneska po predračunu, kar je tudi osnova za potrditev naročila.
2.3. Čeprav se trudimo zagotoviti natančne fotografije prodajnih izdelkov, je potrebno vse fotografije jemati kot simbolične. Fotografije ne zagotavljajo lastnosti izdelka. K ponudbi priložene skice, tehnične risbe in druge priloge oziroma dokumenti so za nas obvezujoči le, če so v naročilu izrecno določeni. Te priloge oziroma dokumenti smejo služiti le osebni uporabi kupca in se brez našega pisnega dovoljenja ne smejo razmnoževati ali dajati na razpolago tretjim osebam.
2.4.V primeru kupčeve odpovedi naročila, je le-ta dolžan družbi Bevec d.o.o. povrniti vse stroške blaga in dela, ki so nastali v zvezi z istim naročilom do dneva odpovedi.
2.5. V primeru kupčevega naročila na odpoklic je le ta dolžan odpoklicati blago v roku, navedenem v naročilu. V nasprotnem primeru lahko družba Bevec d.o.o. po svoji presoji določi rok dobave ali celo odstopi od obveznosti do dobave preostalega blaga. Plačilni rok začne teči z dnevom odpreme blaga.
2.6. Ne glede na prejšnji odstavek, kupec ne more preklicati ali spremeniti naročila po prejemu pisne potrditve naročila s strani Prodajalca, če gre za blago, ki je narejeno po navodilih in načrtih kupca, ali izključno za kupca, razen, če se Prodajalec s tem izrecno strinja.

3.Omejitev odgovornosti in cene

3.1. Družba Bevec d.o.o. se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na spletni strani, vendar se lahko lastnosti izdelkov, rok dobave ali cena spremenijo tako hitro, da družba Bevec d.o.o. ne uspe pravočasno popraviti podatkov, ki so objavljeni na spletu. V takem primeru bomo kupca obvestili o spremembah in mu omogočili spremembo ali odstop od naročila.
3.2. Prodajalec si pridržuje pravico, da lahko v primeru spremembe cen surovin na svetovnem trgu, stroškov dela in drugih stroškov obratovanja ter menjalnih tečajev izvede uskladitev cen tudi za tiste dobave, ki na dan začetka veljavnosti uskladitve cen še niso bile dobavljene. 

4. Dobavni rok

4.1. Dobavni rok začne teči po razjasnitvi morebitnih nejasnosti v zvezi z naročilom, to je po potrditvi naročila s strani družbe Bevec d.o.o.
4.2. Za dobavni rok oziroma za datum dobave štejemo dan, ko je blago odposlano iz našega skladišča ali dan, ko je bil kupec obveščen, da je blago pripravljeno za prevzem.
4.3. Pridržujemo si pravico delnih dobav.
4.4. Potrjeni dobavni rok se lahko podaljša v primeru naknadne spremembe kupčevega naročila (količina, tehnična specifikacija blaga ipd.) in v primerih, na katere družba Bevec d.o.o. nima nobenega vpliva, to je v primerih višje sile. Kot višjo silo razumemo podaljšanje dobavnih rokov zaradi večjih stroje lomov v tovarni našega dobavitelja ali v podjetju Bevec d.o.o., stavk, naravnih in drugih nesreč, vojnega stanja in podobno. Kot višjo silo razumemo tudi bistveno podaljšanje dobavnih rokov naših dobaviteljev zaradi podaljšanja dobavnih rokov njihovih pod dobaviteljev. Podaljšanje dobavnega roka v takih primerih je enako času trajanja višje sile in potrebnemu času ponovnega zagona proizvodnje pri našem dobavitelju.
4.5. Kupec lahko v primeru zamude dobavnega roka določi nov razumen dobavni rok, v katerem mora družba Bevec d.o.o. blago dobaviti, sicer lahko kupec brez obveznosti odstopi od naročila.
4.6. Če kupec utrpi škodo, povzročeno zaradi zamude dobave po krivdi družbe Bevec d.o.o., je upravičen do odškodnine za zamudo. Odškodnina lahko znaša največ 0,5% vrednosti dobave za vsak teden zamude ali največ 5% od celotne vrednosti delne dobave blaga, katero kupec zaradi zamude ni mogel uporabiti pravočasno in ustrezno določilom naročila, lahko kupec brez obveznosti odstopi od naročila. 

5. Odprema blaga in prenos tveganja

5.1. Za razlago dobavnega pogoja oziroma odpreme blaga veljajo določila Mednarodne trgovinske zbornice iz Pariza, to so določila predpisov INCOTERMS 2000.
5.2. Izročitveni oziroma odpremni kraj za dobavo blaga je Odprema na sedežu družbe Bevec d.o.o. v Novem mestu.
5.3. Tveganje za izgubo ali poškodbo blaga se prenese na kupca s predajo blaga prevozniku, špediterju ali naročniku osebno.
5.4. Blago, pripravljeno za osebni prevzem, mora naročnik prevzeti v roku 5 delovnih dni. V nasprotnem primeru ga lahko na stroške in na tveganje naročnika pošljemo ali uskladiščimo. Pet delovnih dni po uskladiščenju se tveganje za izgubo ali poškodbo blaga prenese na naročnika.
5.5. Morebitni tehnični prevzem blaga, to je sam postopek in kraj ter čas tehničnega prevzema, mora biti dogovorjen pred iztekom dobavnega roka. Stroški tehničnega prevzema bremenijo kupca. V primeru, da kupec ne opravi tehničnega prevzema blaga, kot je bilo dogovorjeno, blago lahko na stroške in na tveganje kupca pošljemo ali uskladiščimo.

6 .Plačilni pogoji

6.1. Plačilni rok je skrajni rok oziroma dan, ko se mora celotni znesek računa nakazati na transakcijski račun družbe Bevec d.o.o. Šteje se, da je plačilo izvršeno, ko je denar (kupnina) na Prodajalčevem računu.
6.2. V kolikor ni drugače dogovorjeno in pisno potrjeno s strani družbe Bevec d.o.o., je plačilni rok 15 dni od datuma računa. Za vsak dan plačila pred plačilnim rokom lahko priznamo skonto v višini 0,05 %.
6.3. V primeru zamude plačila zaračunavamo zakonite zamudne obresti.
6.4. V primeru pritožbe oziroma reklamacije kupca glede količine ali kakovosti blaga se plačilni rok avtomatično ne podaljša. Plačilni rok se podaljša šele po priznanju reklamacije s strani družbe Bevec d.o.o.
6.5. Pridržujemo si pravico do spremembe plačilnega roka za trenutno naročeno blago ali celo do odstopa od naročila, če kupec znatno krši oziroma zamuja plačilo v plačilnem roku.
6.6. Kupec ni upravičen do zadrževanja plačil ali do postavljanja nasprotnih terjatev, razen če so le te priznane z naše strani ali so pravnomočno ugotovljene.
6.7. Če kupec zamuja s plačilom, če postane poznano njegovo znatno zmanjšanje plačilne sposobnosti in slabo premoženjsko stanje ter težka finančna situacija, če ne more nuditi zadostne varščine oziroma garancije za plačilo terjatev, zapadejo vse obstoječe terjatve v takojšne plačilo. V tem primeru smo upravičeni do vračila blaga, katero s strani kupca ni bilo plačano. Kupec nima pravice do posesti blaga, in ga družba Bevec d.o.o.. prevzame pri takem naročniku.
6.8. Kupec lahko zavrne fakturo (sporni znesek fakture iz prejšnjega odstavka) najkasneje v roku osmih (8) dni od prejetja. Zavrnitev fakture mora kupec natančno razložiti in utemeljiti. V primeru zamude ali neutemeljene oziroma nezadostne obrazložitve se šteje, da kupec fakturo sprejema v celoti.
6.9. V primeru kupčeve zamude s plačilom za petnajst (15) dni ali več, lahko Prodajalec spremeni prodajne pogoje, tudi za dobave, ki so že bile izvedene, niso pa še bile plačane, ali odstopi od pogodbe brez odpovednega roka. V tem primeru daje kupec Prodajalcu tudi nepreklicno in brezpogojno dovoljenje, da lahko Prodajalec kadarkoli vstopi v prostore, kjer kupec hrani blago in vzame nazaj blago, ki ni bilo plačano, oziroma blago v protivrednosti terjatve. S tem se ne šteje, da je Prodajalec odstopil od pogodbenega razmerja, razen če to ob prevzemu blaga pisno izjavi.
6.10. Kupec ni upravičen do zadrževanja plačil ali do postavljanja nasprotnih terjatev, če ni drugače pisno dogovorjeno. Kupec se tudi zavezuje, da ne bo, brez predhodnega pisnega soglasja Prodajalca, tretjim osebam odstopil terjatev, ki jih ima do Prodajalca, v nasprotnem primeru je kupec dolžan Prodajalcu izplačati pogodbeno kazen v višini 25 % vrednosti odstopljene terjatve.
6.11. Stroški izterjave plačila ali stroške morebitnega rubeža bremenijo naročnika. 

7. Lastninski pridržek

7.1. Nad dobavljenim blagom si pridržujemo lastninsko pravico do poravnave oziroma do popolne izpolnitve kupčevih obveznosti v zvezi z dobavljenim blagom, vključno s plačilom morebitnih stroškov opominov in zamudnih obresti.
7.2. Če kupec pred iztekom plačilnega roka proda blago naprej svojemu kupcu, mora v primeru ne spoštovanja plačilnega roka in naši zahtevi, družbi Bevec d.o.o. predati te terjatve in sicer v višini prodajne cene našega blaga.
7.3. Kupec blaga je dolžan svojega kupca seznaniti z našo klavzulo o lastninskem pridržku.
7.4. Kupec je dolžan sodelovati pri vseh ukrepih za zaščito naše lastnine oziroma lastninske pravice nad našim blagom do izpolnitve vseh njegovih obveznosti. 

8. Sklepanje pogodbe na daljavo

8.1. Pogodbe na daljavo so sklenjene pisno ali ustno med ponudnikom in kupcem z izdajo potrdila naročila s pomočjo sredstva za komuniciranje na daljavo, ki omogoča sklenitev pogodbe tako, da ni potrebna istočasna fizična prisotnost pogodbenih strank. Za sredstvo za komuniciranje na daljavo šteje tudi elektronska pošta ali telefonski pogovor. Kupoprodajna pogodba med ponudnikom in kupcem je torej sklenjena v trenutku, ko ponudnik pisno ali ustno potrdi naročilo. Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za družbo Bevec d.o.o., kot za kupca.
8.2. Sprejeta naročila obravnavamo kot nepreklicna. Kupec lahko brez dodatnih obveznosti naročilo prekliče v času od izdaje naročila do prejema elektronskega obvestila, da je naročilo v izvedbi. V primerih oddaje naročil z osebnim prevzemom na sedežu družbe Bevec d.o.o.se šteje, da je pogodba dokončno sklenjena s prevzemom in plačilom naročenega blaga.
8.3. Ponudnik kupcu skupaj z blagom izda račun.

9. Pravica do odstopa od nakupa, vračilo izdelkov

9.1. Ker so produkti podjetja Bevec d.o.o., izdelani po naročilu in po željah kupca, blago ni možno vrniti ali od naročila odstopiti od trenutka potrditve naročila ali vplačila.

10. Ne prevzem izdelkov

10.1. Naročeno blago je kupec dolžan prevzeti v določenem času od prejema obvestila o zaključenem naročilu. V kolikor kupec naročenega blaga, ki je poslano s plačilom po povzetju ne prevzame in je blago po preteku čakalnega roka na dostavni službi vrnjeno na naslov podjetja, se le-to NE šteje kot odstop od pogodbe, saj je slednja še vedno veljavno sklenjena in gre za enostranski nenapovedan odstop kupca od pogodbe. Kupec je v primeru ne prevzema tako odgovoren tudi za plačilo stroškov dodatnega pošiljanja/vračila blaga podjetju. V primeru ne prevzema bo primer obravnavala naša pravna služba, ki bo nadalje urejala plačilo in morebitno izterjavo nastalih stroškov in morebitne škode.

11. Jamstvo za kakovost dobav in dobavljenega blaga

11.1. Prevzemamo jamstvo za kakovost oziroma neoporečnost dobavljenega blaga v smislu in v skladu s kataloškimi podatki ter v skladu s predhodnimi pisnimi dogovori.
11.2. Kupec lahko količinsko ali kakovostno odstopanje dobavljenega blaga pisno javi oziroma reklamira najkasneje v 8 dneh po prejemu blaga.
11.3. Kupec lahko skrite napake oziroma skrita odstopanja kakovosti pisno javi oziroma reklamira takoj po odkritju, vendar najkasneje 6 mesecev od prevzema blaga.
11.4. V primeru predhodnega tehničnega prevzema blaga (točka 5.5.) kupec ni upravičen do naknadne reklamacije blaga, razen v primeru skrite napake.
11.5. Kupec mora v primeru naše zahteve takoj vrniti reklamirano blago ali posamezne primerke, zaradi ugotavljanja upravičenosti reklamacije. V nasprotnem primeru kupec izgubi pravico do pritožbe oziroma reklamacije.
11.6. Če se kupčeva reklamacija spozna za upravičeno, se jo obvezujemo odpraviti v najkrajšem možnem času, to je v najkrajšem razumnem roku.
11.7. Ne upoštevamo nobene reklamacije, nastale zaradi nestrokovne uporabe in nepooblaščene ali nestrokovne montaže, zaradi nepooblaščenega in nestrokovnega posega v sam izdelek, zaradi nestrokovnega zagona, kot tudi ne zaradi nestrokovnega, pomanjkljivega ali neskrbnega ravnanja z izdelkom. 

12. Jamstvo za izdelek

12.1. Prevzemamo takšna jamstva za izdelek, kakršna smo dobili od našega dobavitelja.
12.2. Ne prevzemamo nobenega jamstva za izdelek v primerih, opisanih pod točko 11.7.
12.3. Jamstvo za izdelek prevzemamo le v primeru naše montaže izdelka. V tem primeru in v primeru upravičenosti reklamacije prevzamemo vse stroške v zvezi s nadomestitvijo izdelka z neoporečnim, tudi stroške neposrednega popravila oziroma demontaže in montaže, v kolikor so ti v primernem razmerju s vrednostjo reklamiranega izdelka. Naročnik nam mora za odpravo tovrstne reklamacije odobriti razumen rok.
12.4. V nobenem primeru družba Bevec d.o.o. ne prevzema nobenega jamstvenega zahtevka in nobene odškodninske odgovornosti za morebitno škodo izpada dohodka, povzročeno zaradi prekinitve ali zastoja proizvodnje.
12.5. Vsi zahtevki v zvezi z jamstvom morajo biti pisni z razvidnimi podatki o vrsti okvare, o času nastanka okvare in podatki, potrebnimi za identifikacijo izdelka. Točnost navedenih podatkov in okoliščine okvare sme preveriti naš strokovnjak na mestu okvare. 

13. Odškodninska odgovornost

13.1. Če v splošnih prodajnih pogojih družbe Bevec d.o.o. ni navedeno drugače in v kolikor odškodninsko odgovarjamo, jamčimo za povračilo škode v primeru dokazanega kršenja pogodbe ali dokazanega kršenja drugih pisnih dogovorov, in sicer samo v primeru škode v jamstveni dobi izdelka in na osnovi in v okviru obvezujočega jamstva za proizvode.
13.2. V primeru dokazanega kršenja bistvenih določil pogodbe ali drugih pisnih dogovorov je odškodninska odgovornost za škodo omejena na tipično škodo iz pravne prakse, če le ni povzročena iz malomarnosti ali namerno.
13.3. Za blago se naše jamstvo omejuje na odstop zahtevkov, ki nam pripadajo nasproti dobavitelju blaga, v kolikor iz zakona o jamstvu za proizvode ne izhaja nobeno nadaljnje jamstvo s stališča odgovornosti proizvajalca.
13.4. Dokazovanje odškodninske odgovornosti in upravičenosti do odškodnine je na strani kupca.

14. Avtorske pravice

14.1. Spletna stran kot taka ter vse objavljene vsebine so last družbe Bevec d.o.o. Med avtorska dela sodijo predvsem vsi deli programske kode, vsa programska arhitektura in inženiring, grafični elementi, slike, zvočno in slikovno gradivo ter drugi avtorski elementi, ki jih zaradi narave ni potrebno označevati z oznakami avtorsko zaščiteno. Zaščitena je tudi struktura, kot posamezne idejne rešitve. Vsakršno kopiranje, navajanje, presnemavanje, posnemanje in razširjanje v komercialne namene brez vednosti družbe Bevec d.o.o. je prepovedano. Vsebine, objavljene na spletni strani so last družbe Bevec d.o.o. in se lahko uporabljajo v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah.
14.2. Včasih se zgodi, da ne moremo zagotavljati popolne točnosti in zanesljivosti vseh objavljenih podatkov. Vsa opozorila bomo sprejeli resno in takoj popravili objavljene informacije. Ne prevzemamo odgovornosti za morebitne posledice, nastale zaradi uporabe informacij, objavljenih na tej spletni strani ali začasnega nedelovanja spletne strani. Pridržujemo si pravico do dnevne spremembe vsebin, napak v cenah in napisanem besedilu.

15. Reševanje sporov

15.1. Za te Splošne pogoje poslovanja in za vse spore med družbo Bevec d.o.o. in kupcem velja in se uporablja slovensko materialno in procesno pravo, pri čemer se ne uporabljajo pravila mednarodnega zasebnega prava, ki bi dokazovala na uporabo kateregakoli drugega prava.
15.2. O morebitnih sporih bo odločalo stvarno pristojno sodišče v Novem mestu..

16. VIŠJA SILA 

16.1. Prodajalec ne odgovarja za delno izpolnitev ali neizpolnitev svojih obveznosti, če je le-ta posledica dogodkov, katerim se Prodajalec ni mogel izogniti, jih preprečiti ali jih odpraviti (višja sila). Kot višja sile se razumejo dogodki, kot na primer: požar, poplave, potresi, upori, vojne ali oboroženi spopadi, teroristični napadi, epidemije, izpadi elektrike, nedelovanje svetovnega spleta, stavke ali druge prekinitve dela, zaradi upravnih ali drugih administrativnih omejitev oziroma prepovedi kot npr. embargo, zaplemba, omejitve pri finančnem poslovanju, omejitve pri transportu, pomankanje materiala na svetovnem trgu, redukcije dobave energije in ostale ovire, ki so neodvisne od volje Prodajalca. Kot višja sila se razume tudi pomankanje materiala ali storitev pri Prodajalčevih dobaviteljih ali podjetjih, ki jih Prodajalec vključuje v izpolnjevanje svojih pogodbenih obveznosti, kot tudi njihove zamude pri dobavi blaga ali storitev Prodajalcu. 

17. Spremembe in veljavnost splošnih pogojev poslovanja

17.1. Družba Bevec d.o.o. si pridržuje pravico, da v primeru sprememb predpisov, ki urejajo poslovanje spletnih trgovin, varstvo podatkov ter druga področja, ki so v zvezi s poslovanjem spletne trgovine Bevec d.o.o. in v primeru sprememb lastne poslovne politike spreminja in/ali dopolnjuje te Splošne pogoje poslovanja, o čemer bo vsakič seznanil uporabnike na primeren način, kamor šteje zlasti obveščanje prek spletne strani www.bevec.si.
17.2. Vsakokratne spremembe in/ali dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja začnejo veljati in se uporabljati z iztekom osemdnevnega roka od objave sprememb in/ali dopolnitev. Če je sprememba in/ali dopolnitev Splošnih pogojev poslovanja nujna zaradi uskladitve s predpisi, lahko izjemoma te spremembe in/ali dopolnitve stopijo v veljavo in uporabo v krajšem času.
17.3. Ti splošni prodajni pogoji veljajo v vseh razmerjih, razen če se Prodajalec in kupec predhodno izrecno drugače dogovorita.
17.4. Če se katerakoli določba teh splošnih pogojev izkaže za nično ali neveljavno, to ne vpliva na ostale določbe teh splošnih pogojev. V tem primeru bosta Prodajalec in kupec nično ali neveljavno določbo v posebnem dogovoru nadomestili z novo, veljavno določbo, da bosta dosegli prvotno želeni namen.

Podatki podjetja

Bevec d.o.o.
Podbevškova ulica 36
IC Cikava
8000 Novo mesto
Slovenija

ID za DDV: SI24029467
→ +386 7 337 65 60
→ info@bevec.si
→ www.bevec.si

Direktor Igor Gomišek