Nabavni pogoji

Splošni nabavni pogoji podjetja Bevec d.o.o.

1. Opredelitve

1.1 'Kupec’ pomeni BEVEC d.o.o.
1.2 'Dobavitelj’ pomeni osebo, podjetje ali družbo, kateri se izda Naročilnico.
1.3 'Blago’ pomeni blago ali storitve, na katere se nanaša Naročilnica.
1.4 'Naročilnica oz Naročilo’ pomeni Naročilnico Kupca, v kateri je določeno, da za to Naročilnico veljajo ti pogoji.
1.5 'Pogodba’ pomeni pogodbo med Kupcem in Dobaviteljem, ki jo sestavljajo Naročilnica, ti Nabavni pogoji (v nadaljevanju Pogoji) in vsi drugi dokumenti (ali njihovi deli), navedeni v Naročilnici, kot tudi vsi drugi pogoji, dogovorjeni v skladu s določbo točke 2 tega dokumenta.
1.6 'Pogodbena cena’ pomeni ceno na enoto izdelkov, ki se dobavljajo v skladu s Pogodbo.
1.7 'Pravice intelektualne lastnine’ pomeni – kjerkoli na svetu – naslednje:
(a) patente, blagovne znamke, registrirane modele in vse zahteve za njihovo registracijo;
(b) avtorske pravice ali pravice iz modela;
(c) vse moralne pravice;
(d) vse strokovno znanje in izkušnje;
(e) vsako trgovsko ime ali naziv podjetja;
(f) vsako pravico do tožbe zaradi ponarejanja; ali vsako pravico, ki je podobna ali ustrezna čemurkoli od navedenega.
1.8 Sklicevanje na srednji spol vključuje tudi moškega in ženskega, sklicevanje na ednino pa vključuje tudi množino in obratno.
1.9 Naslovi določb ne vplivajo na razlago teh pogojev.

2. Pogoji

Veljajo za vse poslovne odnose z Dobavitelji, ki nastanejo v procesu nabave blaga na podlagi naročila ali pogodbe, ter razveljavijo in izključijo vse druge pogoje, ki bi jih določil, vključil ali se nanje skliceval Dobavitelj v kakršnikoli ponudbi, potrdilu Naročila ali računa, ali v kakršnihkoli pogajanjih ali tekom poslovanja s Kupcem, razen če Kupec ob sklenitvi pogodbe vanje privoli.
Kupec si pridrži pravico, da v posameznem naročilu ali pogodbi pisno določi posebne pogoje, ki v primeru tega naročila veljajo pred temi Pogoji. Kakršnakoli sprememba teh Pogojev ali katerekoli določbe Pogodbe se šteje za veljavno samo, če je v obliki izrecnega pisnega dogovora med strankama.
Podpis Kupca na kateremkoli dokumentu Dobavitelja ne pomeni spremembe teh Pogojev.

3. Naročilo

Vse pogodbe oziroma naročila, potrditve naročil in ponudbe med Kupcem in Dobaviteljem se sklepajo v pisni obliki. Navedeno velja tudi za dopolnitve in spremembe navedenih dokumentov. Vsako naročilo Kupca mora vsebovati naziv Dobavitelja, številko pogodbe, na podlagi katere je oddano, kodo in/ali specifikacijo naročenega blaga, datum in številko naročila, količino, ceno, dobavni rok, posebne pogoje ter potrebno dodatno dokumentacijo in naslov za dostavo.
Dobavitelj mora vsako naročilo pisno potrditi najkasneje v treh (3) delovnih dneh po poslanem naročilu, sicer se šteje, da namerava naročilo izpolniti. Odstopanja od določil naročila niso dovoljena brez predhodnega pisnega soglasja Kupca.

4. Kakovost

Vse proizvedeno ali dobavljeno Blago je najvišje kakovosti, iz najboljših materialov in najboljše izvedbe, brez napak in v vseh pogledih skladno s specifikacijami in načrti, na katere se sklicuje Naročilnica, ter vzorci ali modeli, ki (če) jih predloži Kupec.
Storitve se opravijo z vso primerno strokovnostjo in skrbnostjo. Blago z omejenim rokom trajanja mora biti ob dobavi sveže, če ni to s Pogodbo drugače določeno pomeni, da ob dobavi še ni pretekla ena četrtina roka uporabe. Kupec si pridržuje pravico do obiska poslovnih prostorov Dobavitelja, kjer lahko opravi oceno ali presojo sistemov kakovosti Dobavitelja in tako preveri sposobnost skladnosti ali dejansko skladnost Dobavitelja z njegovim dokumentiranim sistemom kakovosti ali zahtevami najnovejšega mednarodnega standarda, ki se nanaša na zagotavljanje kakovosti in ga izdaja Mednarodna organizacija za standardizacijo (ISO), odvisno od tega, kaj se uporablja.
Kupec od Dobavitelja lahko zahteva predložitev načrta kakovosti in/ ali poročil o začetnem pregledu vzorcev. Dobavitelj mora zagotoviti skladnost dobavljenega Blaga z vsemi predpisi o varnosti in kakovosti Evropske unije ter katerekoli države ali drugega regulatornega organa, ki veljajo za dobavljeno blago. Dobavitelj mora zagotoviti certifikat o izvoru dobavljenega Blaga, s katerim dokaže, da blago ne prihaja iz črnega ali sivega trga ter, da ne prihaja iz območij, za katere veljajo omejitve trgovanja Združenih narodov zaradi kršenja človekovih pravic.

5. Dobava in zamuda pri dobavi

5.1 Datum dobave Blaga mora biti enak datumu, določenem v Naročilnici ali Kupčevih naknadnih popravkih ali spremembah Naročilnice. Pravočasna dobava je bistven element Pogodbe ali Naročilnice (104. člen Obligacijskega zakonika). Dobavitelj zagotovi takšen razpored proizvodnje in dobave, kot lahko Kupec razumno zahteva, Dobavitelj pa Kupca obvesti, čim je to mogoče, če takšni razporedi zamujajo ali je verjetno, da bodo zamujali. Dobava se šteje za opravljeno samo, ko se Blago dostavi v dobri in primerni embalaži na naslov iz Naročilnice, skupaj z vsemi zahtevanimi dokumenti.
5.2 Ne glede na določbo točke 5.1 lahko Kupec izjavi, da pogodbo vzdrži v veljavi pod pogoji, ki jih določi v izjavi – n.pr. nov rok, plačilo pogodbene kazni,..)
5.3 Če dobava ni opravljena niti do roka, podaljšanega v skladu z določbo točke 5.2, lahko Kupec odpove Pogodbo oziroma Naročilnico oziroma odstopi od nje v celoti ali delno ter zavrne sprejem vseh poznejših dobav Blaga, ne da bi to vplivalo na njegove morebitne druge pravice ali razpoložljiva pravna sredstva (npr. pogodbena kazen, odškodnina itd.).
5.4 Dobavitelj je v primeru zamude dolžan na svoje stroške zagotoviti najhitrejši možen transport in tako zagotoviti najhitrejšo možno dostavo blaga. Dobavitelj mora skupaj z blagom dostaviti vse potrebne certifikate, ostale dokumente, navodila za uporabo, garancijski list itd., in sicer brez dodatnih stroškov za Kupca v pisni ali elektronski obliki, sicer se šteje, da dobava ni bila opravljena (točka 5.1)
5.5 Dobavitelj ima pravico do delne dobave samo po predhodnem pisnem soglasju naročnika. Če se naročeno blago Kupcu dobavi v večjih količinah od naročenih, Kupec ni dolžan sprejeti in plačati presežka dobavljene količine. Kupec lahko presežek dobavljenega blaga odstrani na Dobaviteljeve stroške. Kupec ima v primeru zamude, očitne nezmožnosti dobave ali druge kršitve Pogojev, Naročila ali Pogodbe pravico vztrajati pri razvezi Pogodbe ali zahtevati izpolnitev naročila. Prav tako ima pravico odstopiti od Pogodbe oz. naročila ali dela naročila, če Dobavitelj ne izpolni svoje obveznosti v morebitnem naknadnem roku ter na stroške Dobavitelja predati izdelavo drugemu Dobavitelju ali opraviti kritni kup.
5.6 V primeru zamude ima Kupec vedno pravico zahtevati plačilo pogodbene kazni in povrnitev celotne škode. Dobavitelj se obvezuje, da bo Kupca nemudoma obvestil o vsaki morebitni oviri, ki bi lahko povzročila zamudo ali ki bi lahko vplivala na potrebno količino naročenih dobav in navesti predvideno trajanje zamude. S poslanim sporočilom ni izključena posledica zamude.
5.7 Višja sila, delavski nemiri, razen stavk, ki potekajo neposredno pri Dobavitelju, ali drugi nepredvidljivi dogodki, katerih ni moč preprečiti in so neodvisni od volje strank in niso posledica napake stranke, razbremenijo Dobavitelja odgovornosti za posledice zamude, in sicer za čas trajanja takšnih okoliščin, vendar le v primeru, če je Kupca nemudoma oz. najkasneje v roku treh delovnih dni obvestil o pojavu ali prenehanju teh okoliščin in če je na zahtevo Kupca nemudoma dostavil ustrezni dokaz o dejstvih, na katere se sklicuje.

6. Dobava na napačen naslov

Blago se mora dobaviti na prevzemno mesto, določeno v Naročilnici. Če se Blago dostavi na nepravilno prevzemno mesto ali nepravilen naslov, se šteje, da dobava ni bila opravljena. Če Dobavitelj ne dobavi blaga na pravilno prevzemno mesto niti do izteka s Pogodbo dogovorjenega roka, se šteje pogodba za razvezano, Kupec pa lahko izjavi, da jo vzdrži v veljavi pod pogoji, ki jih določi v izjavi. Dobavitelj v vsakem primeru nosi vse dodatne stroške, ki nastanejo z dostavo Blaga na pravilno mesto.

7. Prehod lastništva in tveganja

Lastništvo Blaga in z njim povezano tveganje nosi Dobavitelj, dokler se ne dobavi v skladu z določbo. Cena in plačilni pogoji Pogodbena cena je enaka ceni, ki jo določi Kupec v Naročilnici ali drugem pisnem dogovoru, in se ne spreminja.
Dobavitelj mora zahtevek za zvišanje cene predložiti Kupcu v pisni obliki in dovolj zgodaj, pri čemer mora priložiti ustrezne dokazne listine, skupaj s podrobno razčlenitvijo stroškov. Zvišanje cen velja samo na podlagi pisnega privoljenja Kupca. Vse cene vključujejo vse stroške dobave Kupcu. Kupec bo zavrnil vse pošiljke, če bo v spremljajoči dokumentaciji navedeno, da je plačnik stroškov pošiljanja končni prejemnik. Vse cene so v evrih in vključujejo vse davke, razen če je v Pogodbi ali Naročilu drugače dogovorjeno.
Davek na dodano vrednost, če se uporablja, se prikaže na vseh računih posebej. Dobavitelj ne sme predložiti računa za Blago, dokler blago ni pravilno dobavljeno, razen če je v pogodbi drugače določeno ali če Kupec v to privoli pisno.
Račun za dobavljeno blago mora Dobavitelj skupaj s podpisano dobavnico poslati na naslov Kupca ali po elektronski pošti v naročilu navedenemu predstavniku Kupca. Dobavitelj ne sme zadrževati dobav iz nobenega razloga, razen če Kupec v to privoli pisno.
Če katerakoli od strank ne opravi kateregakoli plačila po Pogodbi do datuma zapadlosti ali na datum zapadlosti, lahko stranka, ki je upravičena do plačila, na zapadli znesek od dneva zapadlosti do plačila zaračuna obresti po obrestni meri, ki je 1 % letno višja od obrestne mere trimesečni euribor, ki jo objavlja Evropska bančna federacija (tako pred sodbo kot po njej). Takšne obresti se pripisujejo dnevno, stranki pa se strinjata, da veljajo namesto kakršnihkoli zakonsko predpisanih obresti in odškodnin zaradi zamude pri plačilu, ki bi se lahko uporabljale za to Pogodbo.
Ne da bi to vplivalo na katerokoli drugo njegovo pravico ali razpoložljivo pravno sredstvo, lahko Kupec pobota katerikoli znesek, ki mu ga je dolžan Dobavitelj, s katerimkoli zneskom, ki ga je sam dolžan Dobavitelju, bodisi po tej Pogodbi ali na katerikoli drugi podlagi. Brez pisnega soglasja Kupca Dobavitelj ne sme svojih terjatev odstopiti ali jih prepustiti v izterjavo tretjim osebam.

8. Sprejem

Če Blago, ki ga dostavi Dobavitelj, ni v vseh pogledih skladno s Pogodbo (bodisi zaradi merjenja kakovosti ali količine, ki se razlikuje od pogodbeno zahtevanega, bodisi zaradi nezadovoljive kakovosti ali neprimernosti za predvideni namen), ima Kupec pravico, da ga zavrne v rokih, ki so določeni v 21. točki teh Pogojev, in skladno s temi Pravili kjerkoli kupi nadomestno Blago, ne da bi to vplivalo na njegove druge pravice v odnosu do Dobavitelja. Na pravico Kupca, da zavrne hibno Blago ne vpliva morebitno že opravljeno plačilo kupnine. Dobavitelj mora v tem primeru nemudoma vrniti celotno že prejeto kupnino za takšno Blago, popravljeno ali nadomestno Blago pa lahko zaračuna šele ob ponovni brezhibni dobavi.
Preden Kupec izkoristi svojo pravico do nakupa drugje, mora dati Prodajalcu razumno priložnost, da nadomesti zavrnjeno Blago z Blagom, ki je skladno s Pogodbo.
Dobavitelj nosi vse stroške morebitnega kritnega kupa ter je dolžan plačati tudi morebitno razliko med kupnino, ki je bila določena v Pogodbi ali Naročilnici in kupnino pri kritnem kupu. Dobavitelj zagotovi, da je v vseh sporočilih ali dobavnicah jasno naveden:
a. naziv Dobavitelja,
b. kontaktna telefonska številka predstavnika Dobavitelja,
c. oznaka artikla (Ident) in točna specifikacija artikla,
d. številka naročilnice,
e. cena,
f. ime in priimek predstavnika Kupca, napisano z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI,
g. datum in kraj podpisa.
Kupec ni odgovoren za dodatne stroške, ki bi nastali zaradi Dobaviteljeve nepravočasne dobave ali neizpolnitve specifikacije iz Naročilnice.

9. Različice

Dobavitelj ne bo spremenil nobenega Blaga, razen, če mu tako pisno naroči Kupec. Kupec ima pravico, da občasno med trajanjem Pogodbe vnaprej pisno naroči Dobavitelju, da Blagu kaj doda ali odvzame ali ga drugače spremeni, Dobavitelj pa mora takšne spremembe izvesti, pri čemer ga zavezujejo isti pogoji, v kolikor se uporabljajo, kot, če bi bile omenjene spremembe navedene v Pogodbi. Če Dobavitelj prejme od Kupca takšno Naročilo, ki zahteva spremembo Pogodbene cene, mora Dobavitelj o tem takoj pisno obvestiti Kupca in navesti vrednost takšnih sprememb, pri čemer uporabi isto raven cen, kot jo je uporabil v razpisni dokumentaciji ali ponudbi (kar je primerno).
Če Dobavitelj meni, da je verjetno, da bi mu takšno Naročilo Kupca preprečilo izpolnitev katerekoli njegove obveznosti po Pogodbi, mora o tem takoj obvestiti Kupca, ki čim prej odloči, ali naj se naročilo izvede, ter pisno potrdi svoja navodila in spremeni omenjene obveznosti v upravičeno potrebni meri. Dokler Kupec ne potrdi svojih navodil, se šteje, da niso bila dana.

10. Odškodnina

Dobavitelj odškoduje Kupca za vse stroške (vključno s celotnimi odvetniškimi in sodnimi stroški), dajatve, škodo, obresti in zahtevke v zvezi z naslednjim:
(a) napake v izdelavi, kakovosti ali materialu;
(b) vsako dejansko ali domnevno kršitev Pravic intelektualne lastnine z uporabo ali dobavo kakršnegakoli Blaga (razen če ni kršitev neposredna posledica dejstva, da je Dobavitelj sledil modelu ali navodilom, ki mu jih je dal Kupec, ali uporabe takšnega izdelka ali materiala na način ali za namen, ki ga Dobavitelj prepoveduje, ali uporabe takšnega izdelka ali materiala v povezavi ali skupaj s katerim koli drugim izdelkom ali materialom, ki ga ni dobavil Dobavitelj (razen, če Dobavitelj ve za takšno uporabo)); ali
(c) kakršnim koli zahtevkom do Kupca v zvezi z odgovornostjo, izgubo, poškodbo, stroškom ali odhodkom, ki ga predložijo Kupčevi zaposleni, predstavniki ali stranke ali katerakoli tretja stranka, v kolikor je bilo navedeno povzročeno z Blagom ali izhaja iz Blaga;
(d) zamudo dogovorjenega datuma dobave.
Dobavitelj je dolžan poleg odškodninske odgovornosti Kupcu, povrniti tudi vse stroške kupčevim strankam, ki so nastali zaradi pomanjkljivosti dobavljenega blaga.

11. Lastništvo Pravic intelektualne lastnine

Vse Pravice intelektualne lastnine, ki jih ustvari Dobavitelj posebej za namen Pogodbe, pripadajo Kupcu, kateremu Dobavitelj v celoti odstopi vse takšne Pravice intelektualne lastnine ter sploh opravi vse potrebno in podpiše vse dokumente, kot bi lahko razumno zahteval Kupec, da zagotovi veljaven prenos Pravic intelektualne lastnine z Dobavitelja na Kupca. Dobavitelj jamči, da nobeno blago, ki ga prodaja, ne krši pravic intelektualne lastnine tretjih oseb.

12. Dostop in pregled

Predstavniki Kupca imajo pravico dostopa do in pregleda vsega Blaga v obratih Dobavitelja in njegovih odobrenih podizvajalcev, in sicer ob kateremkoli razumnem času, kot tudi pravico zavrnitve Blaga, ki ne ustreza pogojem Pogodbe. Vendar noben pregled, preverjanje, odobritev ali sprejem s strani Kupca ne razbremeni Dobavitelja ali njegovih podizvajalcev nobene obveznosti po Pogodbi.

13. Kupčeve pravice v zvezi s specifikacijami, projekti, načrti, vzorci itd, ter zaupnost

Vse specifikacije, projekti, načrti, vzorci ali modeli, ki jih Dobavitelju zagotovi Kupec v zvezi s Pogodbo, ostanejo last Kupca, Dobavitelj pa vse informacije, pridobljene iz njih ali drugače sporočene v zvezi s Pogodbo, obravnava kot tajne in zaupne ter jih brez Kupčevega pisnega soglasja ne objavlja ali razkriva tretjim strankam ali uporablja drugače kot za namen izpolnitve Pogodbe. Poslovno skrivnost morajo osebe, ki sodelujejo pri naročilu in izdelavi blaga po naročilu Kupca, varovati še najmanj 5 let po prenehanju pogodbe oziroma naročila, razen če je v pogodbi oziroma naročilu določen daljši rok.
Kopije in preslikave prejetih dokumentov lahko Dobavitelj naredi samo s pisnim soglasjem Kupca. Lastništvo kopij se prenese na Kupca v trenutku, ko so le-te izdelane. Dobavitelj soglaša, da bo ustrezno in na svoje stroške hranil vse dokumente, vključno z njihovimi morebitnimi kopijami, ki so mu bili dani na razpolago, da jih bo ohranjal v brezhibnem stanju in jih ustrezno zavaroval in jih na zahtevo Kupca nemudoma vrnil oziroma uničil. Dobavitelj nima pravice na katerikoli podlagi, da bi tovrstne dokumente obdržal.
Dobavitelj lahko sodelovanje s Kupcem razglaša samo z njegovim pisnim soglasjem. Skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov Dobavitelj soglaša, da morebitnih osebnih podatkov ne bo uporabljal ali drugače obdeloval v nasprotju z določili veljavnih zakonov.

14. Odgovornost za informacije

Dobavitelj je odgovoren za vse napake ali opustitve v vseh načrtih, izračunih, podrobnostih embalaže ali drugih podrobnostih, ki jih zagotovi sam, ne glede na to, ali je Kupec takšne informacije odobril ali ne, pod pogojem, da takšne napake ali opustitve niso posledica netočnih pisnih informacij Kupca.

15. Prenos in podizvajanje

Dobavitelj brez Kupčevega pisnega soglasja ne sme prenesti ali oddati podpogodbeniku nobenih svojih pravic ali obveznosti po Pogodbi, niti ne sme prenesti ali zaračunati nobene koristi od nobenega dolga, ki bi mu ga dolgoval Kupec. Dobavitelj je odgovoren za delo in Blago, ki ga opravijo oziroma dobavijo podizvajalci.

16. Kopije pogodb s podizvajalci

Kupcu se na zahtevo dajo na razpolago kopije naročilnic podizvajalcem.

17. Kvarjenje

Dobavitelj zaščiti vse Blago, ki ga dobavi po Naročilnici, če je to podvrženo kvarjenju med prevozom ali skladiščenjem. Dobavitelj obvesti Kupca o najprimernejših skladiščnih pogojih za dobavljeno Blago.

18. Brezplačne izdaje materiala

Kadar Kupec za namene Pogodbe brezplačno izda material Dobavitelju, takšen material je in ostane last Kupca. Tveganje v zvezi z materialom nosi Dobavitelj. Dobavitelj ga hrani na varnem in posebej označenega, da se razlikuje od njegovega lastnega materiala ali materiala tretjih oseb. Dobavitelj ves tak material ohranja v dobrem stanju, pri čemer ne šteje normalna obraba v primeru vzorcev in podobnega. Dobavitelj uporablja takšen material izključno v zvezi s Pogodbo.
Ves presežen material se odsvoji po Kupčevi presoji. Pretirano porabo takšnega materiala zaradi slabe izvedbe ali malomarnost Dobavitelja krije slednji, kar ne vpliva na druge pravice Kupca. Na Kupčevo zahtevo Dobavitelj dostavi takšen material, ne glede na to, ali je bil obdelan ali ne. Po prenehanju veljavnosti pogodbe med strankama mora Dobavitelj Kupcu nemudoma vrniti ves prejet material, ki ni bil porabljen.

19. Nadomestni deli

Dobavitelj se zaveže, da bo o nameravani ustavitvi redne proizvodnje določenega tipa blaga, ki ga dobavlja Kupcu, le-tega obvestil najkasneje 6 mesecev pred nameravano ustavitvijo proizvodnje. Dobavitelj je dolžan Kupcu zagotoviti nadomestne dele za dobavljene proizvode še vsaj 10 let po dobavi proizvodov. V kolikor bi Dobavitelj nameraval prenehati s proizvodnjo nadomestnih delov za dobavljene proizvode, mora Kupca o navedenem obvestiti nemudoma oziroma najkasneje 6 mesecev pred prenehanjem proizvodnje.

20. Jamstvo in garancija za brezhibnost Blaga

Dobavitelj jamči za brezhibnost Blaga. Dobavitelj je po Kupčevi izbiri dolžan v roku 10 dni od prejema pisnega obvestila Kupca popraviti ali nadomestiti Blago, ki je ali postane pomanjkljivo, v krajšem od naslednjih dveh rokov: 12 mesecev od začetka uporabe ali 18 mesecev od dobave, pri čemer se pomanjkljivost med drugim nanaša na napake, ki nastanejo zaradi Dobaviteljevih nepravilnih navodil za uporabo, nepravilne uporabe podatkov, neprimernega ali pomanjkljivega materiala ali izdelave, in kakršne koli druge kršitve Dobaviteljevih obveznosti, ali kakršnega koli njegovega nespoštovanja Pogodbe.
Za popravljeno in nadomestno Blago prav tako velja zgornje jamstvo za obdobje 18 mesecev po dobavi, ponovni namestitvi ali (morebitnem) testiranju, odvisno od tega, kaj se uporabi po popravilu ali nadomestitvi. To jamstvo Dobavitelja ne vpliva na nobeno pravico ali pravno sredstvo, ki bi do tedaj ali pozneje pripadala Kupcu.
Ne glede na določbe o jamčevanju za napake Dobavitelj garantira kupcu (pogodbena garancija) dogovorjeno količino Blaga in da ima Blago ustrezne kvalitete in dogovorjene lastnosti ter da bo Blago delovalo v skladu s svojim namenom najmanj 24 mesecev od dobave. Dobavitelj je dolžan vsako napako na Blagu, ki bi bila ugotovljena in javljena v garancijski dobi 24 mesecev, odpraviti v roku 10 dni po prejemu obvestila o napaki ali Blago v enakem roku nadomestiti z novim.
Če Dobavitelj v primeru zahtevka iz naslova jamčevanja za napake ali iz naslova pogodbene garancije Blaga ne popravi ali nadomesti z novim v roku 10 dni ali v roku, ki ga določa pogodba, sme Kupec uveljaviti katerokoli svojo pravico iz točke 5.4 (zahtevati izpolnitev naročila, odstopiti od Pogodbe oz. naročila ali dela naročila, na stroške Dobavitelja predati izdelavo Blaga drugemu Dobavitelju, opraviti kritni kup) in zahtevati plačilo pogodbene kazni ter uveljaviti celotno odškodnino.

21. Zavarovanje

Dobavitelj se zaveže času trajanja pogodbenega razmerja poskrbeti za ustrezno poslovno zavarovanje in zavarovanje produktne odgovornosti ter Kupcu na njegovo zahtevo posredovati dokaze o takšnem kritju. Takšno zavarovanje mora veljati najmanj v obdobju veljavnosti pogodbe med Kupcem in Dobaviteljem in še pet (5) let po koncu veljavnosti le-te.

22. Odstop (preklic naročila)

Kupec lahko kadarkoli s pisnim obvestilom nemudoma odstopi od Pogodbe v celoti ali delno, ne da bi zaradi tega Dobavitelju pripadala odškodnina, če se zgodi katerikoli od naslednjih dogodkov:
(a) če Dobavitelj prekrši katerikoli pogoj Pogodbe;
(b) če postane Dobavitelj ali katerikoli družbenik Dobavitelja insolventen ali izpolnjuje kriterije za domnevo insolventnosti po zakonu, ki ureja postopke v primeru insolventnosti ali prejme sklep o imenovanju prisilnega upravitelja ali o uvedbi prisilne poravnave ali stečaja, ali se kakorkoli dogovori ali namerava dogovoriti o poravnavi z upniki;
(c) če Dobavitelj sprejme sklep o likvidaciji ali, če sodišče prejme predlog za imenovanje njegovega prisilnega upravitelja ali njegovo likvidacijo, ali, če se imenuje njegov stečajni upravitelj ali upravitelj ali prisilni upravitelj, ali, če nastopijo okoliščine, na podlagi katerih sme sodišče ali upnik imenovati stečajnega upravitelja ali upravitelja ali na podlagi katerih sme sodišče izdati sklep o likvidaciji ali imenovanju prisilnega upravitelja;
(d) če Dobavitelj preneha opravljati posel ali grozi, da bo prenehal opravljati posel; ali
(e) če se prenese nadzor nad več kot 50 % glasovalnih pravic v Dobavitelju, na kar mora Dobavitelj Kupca nemudoma opozoriti.
Nobena Kupčeva odpoved Pogodbe v skladu s to določbo ne posega v ali vpliva na nobeno pravico do tožbe ali uporabe pravnega sredstva, ki bi jo do takrat ali pozneje dobil Kupec. Vse določbe, ki naj bi bile izvršljive po odpovedi, ostanejo izvršljive.
V primeru odstopa od pogodbe zaradi zgoraj navedenih razlogov, ima Kupec pravico do dobave blaga, ki ga je Dobavitelj proizvedel do dneva odpovedi s strani Kupca. Kupec ima v primeru odstopa od pogodbe oziroma preklicu naročila pravico do vračila že plačanih zneskov za blago, ki ni bilo dobavljeno.

23. Protikorupcijska klavzula

Kupec in Dobavitelj se zavežeta v medsebojnem poslovanju dosledno spoštovati ničelno stopnjo tolerance do korupcije. V primeru, da bi v zvezi s sklenitvijo ali izvajanjem pogodbe oziroma naročila prišlo do ravnanja ali opustitve, ki predstavlja korupcijo po veljavni zakonodaji, lahko oškodovana pogodbena stranka zahteva razveljavitev pogodbe oziroma od nje odstopi in zahteva povračilo povzročene škode. Za vsako dokazano kršitev protikorupcijske klavzule bo Dobavitelj plačal Kupcu pogodbeno kazen v višini 20 % vrednosti celotnega posla pri čemer Kupec ohrani možnost terjati več, kadar odškodnina presega vrednost pogodbene kazni.
Določba prejšnjega odstavka o pogodbeni kazni se uporablja tudi v primeru drugih kršitev Pravil, Naročila ali Pogodbe, kadar je tako izrecno določeno v Pravilih, Naročilu ali Pogodbi.

24. Splošno

24.1 Nobeni pogoji, ki jih predloži ali se nanje sklicuje Dobavitelj, niso del Pogodbe, razen če Kupec pisno ne pristane na to.
24.2 Če se kateri koli pogoj ali določba Pogodbe izkaže za neveljavno ali neizvršljivo v celoti ali delno, in sicer v skladu s katerim koli predpisom, pravilom ali zakonom, se takšen pogoj ali določba ali del v tej meri šteje, kot da ni del Pogodbe, kar pa ne vpliva na izvršljivost preostanka Pogodbe. Enako velja za določila teh splošnih pogojev.
24.3 Dejstvo, da Kupec ne vztraja na strogem izvajanju katere koli določbe Pogodbe, se ne šteje za njegovo odpoved tej določbi ali kateri koli pravici ali pravnemu sredstvu zaradi kršitve podobne ali različne narave.
24.4 Kakršna koli Kupčeva odpoved v zvezi s kršitvijo ali neizpolnitvijo Dobavitelja se ne šteje za odpoved v zvezi s katero koli poznejšo kršitvijo ali neizpolnitvijo.
24.5 Dobavitelj je obveščen in soglaša s tem, da bodo podatki, pridobljeni v zvezi z izvajanjem pogodbe oziroma naročila, obdelani v računalniškem sistemu Kupca.
24.6 Dobavitelj hkrati s temi splošnimi pogoji sprejema BEVEC Kodeks obnašanja, kršitev slednjega se šteje za bistveno kršitev pogodbe.

25. Veljavno pravo in sodna pristojnost

To Pogodbo ureja slovenska zakonodaja, v skladu s katero se tudi razlaga, stranki pa pristajata na izključno pristojnost slovenskih sodišč po sedežu Kupca in uporabo slovenskega prava.

S sprejemom naročila se sklepa da se Dobavitelj ali poddizvajalec strinja in sprejema Splošne nabavne pogoje podjetja BEVEC d.o.o.

Direktor podjetja Bevec d.o.o.,

Igor Gomilšek